ul. Piwonicka 1C, Kalisz 62 766-24-47
INFORMACJA W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 
Administratorem jest:
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe JANIAK Spółka Jawna, z siedzibą ul. Piwonicka 1C, 62-800 Kalisz,
Oraz
ANPAH JANIAK Spółka Jawna, z siedzibą ul. Piwonicka 1C, 62-800 Kalisz,
,
Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia transakcji kupna i sprzedaży oraz zachowania relacji biznesowych, a także w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, jest artykuł 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy. Cofnięcie zgody jest możliwe na każdym etapie i nie jest to związane z żadnymi negatywnymi konsekwencjami. Cofnięcia zgody można dokonać w dowolny, wybrany sposób (e-mail, poczta tradycyjna) tak, aby dotarła do wiadomości administratora lub inspektora ochrony danych.
 
Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, jak również nie są one wykorzystywane w procesach zautomatyzowanego profilowania.
 
Po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa oraz uzyskania ich kopii, a także żądania ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 
Do czasu wycofania zgody lub, jeśli dane będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego celu administratora – do momentu wniesienia sprzeciwu.
 
Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane, które pochodzą bezpośrednio od Państwa (lub zostały przekazane w Państwa imieniu) lub dane osobowe, które zostały zebrane ze źródeł publicznie dostępnych, w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres korespondencyjny.
Odbiorcą Pastwa danych osobowych są pracownicy i współpracownicy oraz partnerzy wspomagający administratora w jego działalności.
 
Niezależnie od uprawnień przysługujących powyżej w związku z przetwarzaniem twoich danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych
Można to zrobić telefonicznie pod numerem telefonu 62 766 48 62 lub e-mailowo pod adresem: anpahrodo@gmail.com
do góry